Kraftringen

Kraftringen är ett bolag som ägs av ett antal kommuner i Skåne. Störst ägare i Kraftringen är Lunds kommun. Lomma kommun äger endast 2,1% av aktierna och har således ett ganska litet inflytande över Kraftringen. Bredband i Lomma valde Kraftringen som leverantör av fiber i Lomma pga att de gjorde ett antal utfästelser som stor i paritet med de krav som Bredband i Lomma hade ställt upp såsom:

  • det ska vara ett öppet stadsnät där såväl de som agerar kommunikationsoperatör som tjänsteleverantörer skulle vara konkurrensutsatta
  • HELA Lomma tätorts villabestånd skulle få samma erbjudande (till Lomma tätort räknas alltså även utöver själva centrala Lomma, också Lilla Lomma, Lomma park, området vid Höjeå mfl, däremot inte Alnarp, Habo Ljung mfl andra orter i Lomma kommun)
  • företagare med kontoret i hemmet skulle erbjudas anslutning på samma villkor som villaägare

När det stod klart att Bredband i Lomma hade lyckats få in så väldigt många påskrivna avtal så beslutade Kraftringen att även områden där det hittills har levererats fiber via Telia Öppen fiber, skulle anslutas till Kraftringen fiber. Tidigt i processen så gjorde Kraftringen också utfästelsen att, i den mån det var möjligt, ansluta områdena i den ordning de nådde 40% kontrakteringsgrad.